Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie

Menu Podmiotowe

Zasady funkcjonowania

  1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły Podstawowej opracowany przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący, z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.
  2. Podstawową formą pracy szkoły podstawowej jest system klasowo-lekcyjny, a jednostką organizacyjną oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki w danym roku szkolnym uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych określonych szkolnym planem nauczania.
  3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
Szczegółowy zakres organizacji i funkcjonowania szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gustawa Morcinka
data  utworzenia: 03-09-2012 09:30

Wprowadził: Ryszard Rogacz
Zatwierdzający: Malgorzata Stalony


Rejestr zmian:
datazdarzenieautor
2012-09-03 09:30:00 utworzenie Ryszard Rogacz
Menu Przedmiotowe