Szkoła Podstawowa nr 1 im. Gustawa Morcinka w Warszawie

Menu Podmiotowe

Skargi i wnioski

 • Skargi i wnioski w Szkole Podstawowej nr 1 przyjmowane są przez dyrektora lub wicedyrektora Szkoły podczas godzin pracy.
 • Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telefonicznie, faksem, drogą elektroniczną, a także ustnie do protokołu.
 • Kwalifikacji sprawy jako skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły.
 • Rozpatrzenia skargi lub wniosku dokonuje dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona.

  Odnośniki

  Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000r., nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002r., nr 5, poz. 46 z późn. zm.).
 • data  utworzenia: 03-09-2012 09:30

  Wprowadził: Ryszard Rogacz
  Zatwierdzający: Malgorzata Stalony


  Rejestr zmian:
  datazdarzenieautor
  2012-09-03 09:30:00 utworzenie Ryszard Rogacz
  Menu Przedmiotowe